technische_installatie.jpg

Het begeleiden van een bouw bevat een aantal fasen, die wij met u doorlopen. Bouwen blijft maatwerk, dus zoeken wij altijd naar het beste ‘maatpak’. Hier leest u een beschrijving van het bouwproces.

Initiatieffase

In deze fase inventariseren wij samen met u wat de doelstellingen zijn van het gewenste resultaat. De uitgangspunten zijn leidend zijn voor het ontwerp en het bouwproces. Ook wordt in deze fase de bestaande bebouwing, logistieke routing van het bedrijf of de villa en bezetting van de ruimten geïnventariseerd en in kaart gebracht.

Ontwerpfase

Samen met u wordt een Programma van Eisen en wensen (PvE) opgesteld. Replan engineering maakt aan de hand hiervan een aantal schetsontwerpen. De keuze is zeer bepalend voor het uiteindelijke esthetische resultaat. Nu er een PvE en schetsontwerp ligt, stellen wij een kostenraming op. U heeft op voorhand de totale investering inzichtelijk.

Vervolgens wordt het best passende bouwsysteem bepaald. Op basis van het PvE, schetsontwerp, kostenraming en bouwsysteem wordt er een VO (Voorlopig Ontwerp) uitgewerkt voor zowel bouwkundige als installatietechnische onderdelen. Bovendien wordt de workflow en de logistieke indeling van het bedrijf of de villa in het ontwerp opgenomen. Na goed overleg wordt het VO omgezet in een Definitief Ontwerp (DO). Voor de bouwkundige en installatietechnische onderdelen schrijven wij nauwkeurige technische omschrijvingen, bestekken genaamd. De planning wordt door ons opgesteld waarbij het bouwproces en de bedrijfsactiviteiten optimaal op elkaar afgestemd zijn. Op basis van het DO worden de benodigde berekeningen voor de omgevingsvergunning gemaakt.

Vergunningsfase

Op basis van het definitieve ontwerp, bestek en berekeningen worden de benodigde vergunningen door Replan engineering aangevraagd (denk daarbij aan de omgevingsvergunning en de gebruiksvergunning).

Prijs- en contractvormingsfase

In overleg met u vragen wij voor zowel bouwkundige als installatietechnische onderdelen een aantal offertes aan bij bouwkundigen en installateurs. De uitgebrachte offertes worden inhoudelijk gecontroleerd en met elkaar vergeleken op gelijkwaardigheid en compleetheid. Er zal een vergelijk worden opgesteld met de gemaakte kostenraming om mogelijke verschillen inzichtelijk te krijgen. Vervolgens brengen wij een advies uit om tot gunning over te gaan. Met de beoogde partijen voeren wij een afrondend gesprek, waarbij de werkzaamheden en bijbehorende aanneemsom mondeling overeen worden gekomen. Op basis van deze mondelinge overeenkomst wordt door ons een schriftelijke overeenkomst voor u opgesteld.

Voorbereidingsfase

De uitvoerende partijen gaan de werkzaamheden voorbereiden. In deze fase vinden de controlerondes plaats voor de uiteindelijke werktekeningen en overige documenten.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden wij regelmatig toezicht op de voortgang van de werkzaamheden, de planning, de kwaliteit en of de uitvoering volgens DO/contract loopt. Tweewekelijks beleggen wij een bouwvergadering met de betrokken partijen en zorgen wij ook voor de verslaglegging. Tijdens de uitvoering worden de gestelde budgetten nauwlettend bewaakt en gerapporteerd.

Opleveringsfase

Wij controleren of de werkzaamheden ‘opleveringswaardig’ zijn. Een oplevering wordt belegd en gerapporteerd. De afwikkeling van de opleverpunten coördineren en controleren wij.

Beheer en nazorgfase

Na oplevering gaan de onderhoudstermijnen voor bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden in. Tijdens deze periode controleren wij of het gebouw en installaties optimaal functioneren. Het herstel van mogelijke gebreken wordt ook gecoördineerd.