technische_installatie.jpg

Algemene Voorwaarden Replan Engineering bv Wapenveld, 1 Maart 2016

1. ALGEMEEN

1.1
Deze algemene voorwaarden, gelden vanaf 1 maart 2016.

1.2
Op al onze offertes en door ons geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de wederpartij binden ons niet. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd.

1.3
Een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien de opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, hetzij schriftelijk, hetzij via de mail, hetzij mondeling een opdracht aan ons verstrekt welke opdracht wij schriftelijk, via de mail, of mondeling accepteren.

1 VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

2.1
Wij zullen naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis de opgedragen werkzaamheden uitvoeren, waarbij wij ons zullen inspannen het in de aanbieding omschreven eindresultaat te bereiken.

3. PRODUCTEN EN DIENSTEN

3.1
Onze producten en diensten aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze diensten beperken zich tot het adviseren over beslissingen met betrekking tot verduurzaming, energiekosten en binnenklimaat van gebouwen.

3.2
De klant neemt zelf de beslissingen, al dan niet op basis van ons uitgebrachte advies. De klant dient met betrekking tot elk contract, welke zij met een derde partij (bijvoorbeeld projectontwikkelaar / architect / etc) afsluit: 1. zelf de intentie te hebben om dit contract af te sluiten; 2. zelf de inhoud van dit contract te kennen; en 3. zelf het contract te ondertekenen.
Dit geldt ook voor contracten die zij afsluit naar aanleiding van of op basis van ons uitgebrachte advies.

3.3
Wij adviseren de klant niet over juridische zaken met betrekking tot contracten.

3.4
De afgesproken datum voor wat betreft de afronding van een onderzoek geldt bij benadering en is niet bindend. Voor overschrijding van de onderzoekstermijn zijn wij niet aansprakelijk.

4 HONORERING

4.1
Voor de meeste werkzaamheden berekenen wij vaste standaardbedragen of werken wij met afgesproken uurtarieven. In sommige gevallen maken wij no-cure no-pay afspraken.

4.2 Indien als honorarium niets is overeengekomen, wordt ons honorarium berekend op basis van onze gebruikelijke standaardtarieven en/of de werkelijk gemaakte uren.

5 BETALING

5.1
Betaling van honoraria dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening zoals vermeld op de factuur ten name van Replan bv.

5.2
Bij overschrijding van deze termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand.

6 WIJZIGING TEAM

6.1
Wij behouden ons het recht voor om de samenstelling van het adviesteam te wijzigen, met handhaving van de continuïteit van de werkzaamheden en de vereiste deskundigheid van het team.

6.2
Geen medewerker van ons is gemachtigd verder enig advies te geven of enige hulp te verlenen anders dan bedoeld in artikel 2.

7. VOORTIJDIGE BEEINDIGING

7.1 In geval van voortijdige beëindiging gebeurt facturering op basis van de stand van de door ons verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

7.1
Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Indien wij op deze grond de overeenkomst beëindigen, zullen wij niet wegens deze beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

8 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1
Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en ons al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd inzage wordt verleend in alle gegevens en documenten die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
8.2
Indien derden bij de uitvoering van de opdracht moeten worden ingeschakeld, is opdrachtgever, indien wij verlangen dat de opdracht aan de derde rechtstreeks door opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan de totstandkoming van de overeenkomst met de derde.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen.

9.2
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging of iedere andere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht.

9.3
In geval van onrechtmatige daad van ons of van onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden bij die opdracht hebben ontvangen. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

10 OVERMACHT

10.1
Indien wij door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard worden verhinderd de opdracht (verder) uit te voeren, zijn wij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.

10.2
Ingeval de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden.

10.3
Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer) van ons kan worden verlangd dat wij onze verplichtingen (verder) na komen, ook al was die omstandigheid tijdens het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar.

10.4
Opdrachtgever is in alle gevallen gehouden de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden aan ons te voldoen.

11 UITSLUITING VAN ANDERE VOORWAARDEN

11.1
De onderhavige voorwaarden zullen bij voorrang en uitsluiting van kracht zijn ongeacht andere eventuele al of niet gedrukt, op enige bevestiging van overeenkomst of anderszins vastgestelde voorwaarden, ook indien deze ter kennis van Replan bv zijn gebracht.

11.2
Geen andere overeenkomst, mededelingen, toezegging, verplichting of afspraak van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Replan bv aanvaard, nog enig(e) door Replan bv ten gunste van opdrachtgever verleend, uitstel of gedane concessie zal de onderhavige voorwaarden wijzigen, veranderen, ongeldig maken of op enigerlei wijze hun kracht doen verliezen of daarvoor in de plaats treden.

12 GEHEIMHOUDING

12.1
Alle informatie en bedrijfs- of beroepsgeheimen welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn meegedeeld en zullen niet dan na overleg met opdrachtgever aan derden worden doorgegeven of gebruikt op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst.

13 EIGENDOMS EN AUTEURSRECHTEN

13.1
De uit onze werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven ons eigendom, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen. Opgeleverd werk is alleen voor de opdrachtgever. Verder verspreiden of gebruiken is verboden. Wij blijven rechthebbende van alle rechten over informatie, methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s welke door of voor ons zijn ontwikkeld en welke worden verschaft of meegedeeld aan opdrachtgever.

14 ELECTRONISCH DATAVERKEER

14.1
Opdrachtgever en Replan bv kunnen communiceren door middel van elektronisch dataverkeer. Zij zullen zich beiden bedienen van gangbare en bij de tijd zijnde

software ter bescherming tegen virussen, in welk geval zij jegens elkaar niet aansprakelijk zijn als zich toch schade door virusoverbrenging voordoet. Elektronisch dataverkeer vindt plaats zonder codering, hoe ook genaamd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het risico van kennisneming door derden van elektronisch verzonden berichten. In geval Replan bv dat risico wil vermijden dient de opdrachtgever schriftelijk de middelen op te geven waarmee berichtenverkeer dient plaats te vinden.

15 PERSONEELSWERVING

15.1
Opdrachtgever en Replan bv zullen geen personeelsleden van elkaar overnemen

gedurende de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na afronding van de opdracht. Het is overigens ook niet hun intentie personen werkzaam bij de ander te werven.

16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1
Op al onze aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

16.2
Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Relatief bevoegd is de rechtbank in het arrondissement, waarin Replan bv haar standplaats heeft.